Broadcasting Solutionsคือ ระบบซอฟท์แวร์สำหรับบริหารงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ที่ทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารจัดการผังรายการ การขาย การตลาด ข้อมูลสื่อโฆษณา การจัดคิวโฆษณา การยืนยันการออกอากาศ การออกใบแจ้งหนี้ รวมไปถึงระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร

BMS MAIN BENEFITS
ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริการ BMS